Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste henkilörekisteristä

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Heliad Oy
Y-tunnus: 0950031-9
Osoite: PL 396
00121 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelunumero 044 901 9975
asiakaspalvelu@heliad.fi

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Heliad Oy:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@heliad.fi

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Heliad Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietojen ylläpito laskutusta, markkinointia ja muuta asiakassuhteen hoitoa varten.

Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Henkilötietoja voidaan käsitellä puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt sekä sähköpostitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai jos Heliad Oy on saanut asiakkaalta sähköpostiviestiin liittyvän yhteystiedon vastaavan palvelun myynnin yhteydessä ja jos rekisteröity ei ole sitä kieltänyt.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (GDPR 2016/679, 6 art b-kohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 2016/679, 6 art f-kohta).

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinliittymän numero(t)
 • Puhelinliittymän operaattoritieto
 • Käytettävän päätelaitteen tiedot
 • IP-osoite
 • Rekisteröitymiseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • Markkinointikielto ja markkinointilupa
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

 • Asiakaan toimesta palveluun liittymisen, sen käytön ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.
 • Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden kautta saadut tiedot.
 • Numeronetti puhelinnumerotietojärjestelmästä saadut tiedot.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Heliad Oy voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa viranomaistoimiin.

Tietojen siirto tai luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterin-pitäjältä sitä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.
Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteri-tietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Heliad Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Heliad Oy tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset. Heliad Oy pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta.

Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Suoramarkkinointi

Rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin olemalla yhteydessä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun sähköpostitse, asiakaspalvelu@heliad.fi tai lisäämällä liittymän numerolle kiellon täältä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin